Notulen ingelandenvergadering Kerspel IJsselham 2019

Posted by jdolstra on juli 21, 2021

879e Jaarvergadering van ingelanden
van het Kerspel IJsselham
in de voormalige gemeente IJsselham

Notulen van de vergadering van 28 december 2019, gehouden in het MFC Dalzicht aan de Frieseweg te Oldemarkt, aanvang 10.00 uur.

Aanwezig: alle gecommitteerden, te weten Jaap Dolstra, Bertus Otten, Theun Hoen, Hendrik Jan Wardenier, Albert Koning, alsmede de ontvanger Aaldert Muis en de notulist Pieter Landman.

Dagvoorzitter: Vanwege verhindering van de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland de heer J.H. Bats, is de voorzitter van het Kerspel, Jaap Dolstra, de voorzitteer van de vergadering vandaag.

1. Opening door de voorzitter. Hij heet iedereen hartelijk welkom. Hij excuseert de burgemeester, die op vakantie is.
2. Appellijst
De voorzitter roept de namen van de appellijst af. Er zijn 22 stemgerechtigde ingelanden (inclusief 2 volmachten) aanwezig.
Als getuigen worden aangezocht: de heer Cees van Ast en de heer Jan Visser.
Zij zijn bereid getuigen te zijn en nemen aan de bestuurstafel plaats.
3. Notulen van de vorige vergadering, die gehouden werd op 28-12-2018.
De voorzitter neemt de notulen van de vorige jaarvergadering door. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken.
Er zijn twee ingekomen stukken: van de Volksdansgroep, die dankt voor de jarenlange ondersteuning en die zich heeft opgeheven en van het Duwersgilde, die is overgegaan naar de Landerijen.
5. Rekening 2019
De voorzitter neemt de cijfers door, de getuigen controleren de inkomsten en uitgaven aan de hand van de stukken, die worden overgelegd door de ontvanger. Mevrouw Goedhart wil graag volgend jaar een duidelijker overzicht omdat zij de voorgelezen bedragen niet zo snel kan vinden. En dan is volgens haar het voorlezen door de voorzitter vrij zinloos. Zij heeft daarmee natuurlijk een punt, maar het gaat al meer dan 700 jaar zo en daarom blijft het ook zo. Mevrouw Veenstra meldt dat er een datum van 6-12-2016 in de stukken is vermeld en dat dat wellicht 06-12-2019 moet zijn. De ontvanger reageert dat er geen wijzigingen in deze spaarrekening komen en dat hij daarvan geen afschriften krijgt. Hij zal de bank hierover benaderen. De vergadering gaat met de rekening 2019 akkoord.
6. Subsidies 2020
De voorzitter neemt de lijst door van de voorgestelde subsidies:

Subsidieaanvragen voor 2020 met toelichting
2019 2020 Eenmalig
3 muziekverenigingen 3.900 3.900 1
Plaatselijk Belang Kalenberg incl. AED 0 0 2
Plaatselijk Belang Paasloo incl. AED 250 250
Plaatselijk Beland Oldemarkt excl. AED 125 125
AED Oldemarkt 125 125
Plaatselijk Belang Ossenzijl incl. AED 250 250 150 3
Dorpshuis Kalenberg 3.500 3.500
Dorpshuis Ossenzijl 1.500 1.500 4
Toneelclub Ossenzijl 175 175
Looft den Heer Oldemarkt 300 300
2 zondagsscholen 500 500 5
EHBO Oldemarkt 150 150
CJV Paasloo Jeugdwerk 200 200
Volksdansgroep Oldemarkt 175 0 6
Toneelvereniging Oldemarkt 175 175
Chr. Jeugdwerk Oldemarkt De Marckers 0 200
Toneelvereniging Kalenberg 175 175 7
Meisjesver. Dorkas Ossenzijl 0 0 8
Sidekick Jeugdhonk Oldemarkt 0 200
R.K. Koor Cecilia Oldemarkt 300 300
Historische vereniging IJsselham 750 750
Molenstichting 300 300
Groene Wensboot Ossenzijl 900 900 250 9
Jeugdopvang Ossenzijl 200 200
Jubal Muziekgroep Ossenzijl 150 150
St. Vrijwillige Hulpdienst Oldemarkt 175 175
Huttendorp Oldemarkt 150 300 10
Ouderenbond OVO Oldemarkt 150 150
Trillend Riet Kalenberg 175 0 11
De Willebrordzangertjes 150 150
CJV Ouderenwerk Paasloo 150 150
Pop in de Kop Oldemarkt 300 300
Activiteitencommissie Kalenberg 200 12
IJsclub Oldemarkt 250 13
75 jaar bevrijding 250 14
15.350 15.750 900
eenmalig 750 900
16.100 16.650
Terugontvangen per kas 25-11-2019
Duwersgilde (restbedrag) 135,10
15.964,90

1. Excelsior Kalenberg: onder voorbehoud van bestaan
2. Niet aangevraagd
3. Eenmalig ten behoeve van bloembakken Hoofdstraat
4. Zie toelichting
5. Zondagschool Oldemarkt € 250 en zondagschool Ossenzijl € 250
6. Niet aangevraagd wegens opheffing
7. Nieuw banknummer
8. Niet aangevraagd
9. Eenmalig t.b.v. nieuwe kussens
10. Verhoogd vanwege grote deelname
11. Niet aangevraagd
12. Bankrekening Rubingh
13. Eenmalig
14. Eenmalig

Toelichting: Dorpshuis Ossenzijl
Het Dorpshuis Ossenzijl heeft in januari 2016 een voorschot op de subsidie
ontvangen voor de komende 5 jaar van € 7.500. De Jaren 2016 t/m 2020
zal de jaarlijks toe te kennen subsidie dan € 1.500 bedragen.

De vergadering heeft geen op-of aanmerkingen, waarmee
deze zijn goedgekeurd.

Vervolgens geeft de heer Jo Steenstra een lezing over de
schutsluis en de kolk van Ossenzijl, namens de Historische
Vereniging. Hij zal zijn interessante verhaal op de website
zetten.

8. PAUZE. De ontvanger keert aan de ingelanden hun presentiegeld van € 1,= per persoon uit.
9. Begroting 2020
De voorzitter neemt de cijfers door. De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen. Daarmee is de begroting goedgekeurd.
10. Benoeming van een gecommitteerde wegens het aftreden van de heer A.G. Koning (herkiesbaar). Bij acclamatie wordt de heer Koning herbenoemd, hetgeen bevestigd wordt met een applaus van de zaal.
11. Rondvraag (voor de ingelanden).
De heer Jan Schaap komt nog terug op de website. Via zijn broer Wim heeft hij gegevens ontvangen, die daarop onlangs zijn geplaatst. Dus er gebeurt wel iets met de website. Dus helemaal nutteloos is de website niet. Maar de gecommitteerden zijn op zoek naar een webmaster.
Mevrouw Veenstra vraagt of de locatie van de jaarvergadering ook wel eens op een andere plaats kan plaats vinden. De reden om dat niet te doen is dat de vergadering van het Kerspel in de voormalige gemeente Oldemarkt pleegt te worden gehouden. De heer Otten stelt aan de orde of het Kerspel niet een eigen voorzittershamer moet aanschaffen. Dat de heer Bats zijn eigen voorzittershamer moet meenemen, is toch wel wat armoedig. Conclusie: Het kerspel zal een eigen voorzittershamer aanschaffen.
12. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Topics: Uncategorized | No Comments »

Plaatsing informatiebord Kerspel IJsselham bij voormalige sluis Ossenzijl

Posted by jdolstra on juli 6, 2021

Op vrijdag 26 februari 2021 heeft Kerspel IJsselham een informatiebord over haar identiteit en achtergrond geplaatst bij de voormalige sluis te Ossenzijl. De reden hiervoor is het bestaan van ons kerspel verder toe te lichten bij de mensen in onze eigen streek en tegelijkertijd bij een groter publiek.
De locatie van het bord is gekozen, omdat de Ossenzijler sluis vroeger eigendom was van Kerspel IJsselham.

Tijdens de plaatsing zijn bijgaande foto’s gemaakt door Sara Muis.

Op het bord staat een contour van het grondgebied van het kerspel met onderstaande tekst:

Het Kerspel IJsselham
Ontstaansgeschiedenis
Het Kerspel IJsselham bestaat sinds de 12e eeuw. Kerspel is een aanduiding voor een kerkelijke gemeente, maar ook voor het gebied dat door de plaatselijke kerk werd bediend. Zo werd de term kerspel tevens een geografische aanduiding van een bepaald gebied. Een kerspel bezat van origine gelden en goederen en verpachtte zijn gronden en voerde beheerstaken uit aan dijken, sluizen, waterlopen e.d.
Ook na de invoering van de gemeente Oldemarkt in 1811 bleef het Kerspel IJsselham tot op heden bestaan. In de loop der tijd werden echter veel gronden verkocht en de beheerstaken afgestoten.
Het kerspelareaal beslaat circa 1.500 ha in het gebied als hier aangeduid. Grondeigenaren in dit gebied heten ingelanden en zijn hoofdelijk stemgerechtigd.
Thans bezit Kerspel IJsselham nog circa 60 ha landbouwgrond, die wordt verpacht. Met een deel van de opbrengsten worden instellingen met charitatieve doelen gesteund binnen de grenzen van de voormalige gemeente Oldemarkt.

De sluis van Ossenzijl
De naam van het dorp is nauw verbonden met de sluis; zijl betekent sluis. De herkomst van het voorvoegsel ‘Ossen’ is onzeker.
Van oorsprong betrof het wellicht één van de uitwateringssluizen voor het ontwateren onder natuurlijk verval van de achterliggende veenkoepel. De eerste schutsluis dateert van 1790. Die was toen nog bescheiden van omvang; veel meer dan een punter of andere kleine schuit kon er niet door. In 1810 werd de sluis verbreed. De sluis was eigendom van Kerspel IJsselham. Het Kerspel verpachtte de sluis aan een sluiswachter, die de passerende schepen scheepgeld liet betalen.
In 1926 droeg het Kerspel de sluis over aan de Provincie Overijssel. Door verbetering in de waterhuishouding in de regio werd de sluis overbodig en in 1928 is de sluis afgebroken.
De vroegere sluis is heden nog herkenbaar aan haar oorspronkelijke doorvaartcontouren; één van de vier hoekstenen van de sluis is op de zuidoosthoek nog zichtbaar.

De Heren van het Kerspel,
september 2020

_w1a4104 _w1a4099 _w1a4097 _w1a4105 _w1a4106 _w1a4107 _w1a4096 _w1a4093 _w1a4091 _w1a4084 _w1a4080 _w1a4074 _w1a4071

plaatsing Kerspelbord 2021

plaatsing Kerspelbord 2021

Topics: Uncategorized | No Comments »

Kerspel vergadering 2020.

Posted by jdolstra on december 3, 2020

De jaarvergadering van het Kerspel Ijsselham 2020 vind geen doorgang i.v.m.
corona perikelen.
De subsidies door de verenigingen aangevraagd worden uitbetaald.
Nieuw aangevraagde subsidies worden niet in behandeling genomen.
De kas van het kerspel zal worden gecontroleerd door twee ingelanden zodat
het boekjaar kan worden afgesloten.
Hopend dat het volgend jaar beter gaat.

Namens het Kerspel Ijsselham de gecommitteerden.

Topics: Uncategorized | No Comments »

Notulen 2018

Posted by jdolstra on december 4, 2019

878e Jaarvergadering van ingelanden
van het Kerspel IJsselham
in de voormalige gemeente IJsselham

Notulen van de vergadering van 28 december 2018, gehouden in het MFC Dalzicht aan de Frieseweg te Oldemarkt, aanvang 10.00 uur.

Aanwezig: alle gecommitteerden, te weten Jaap Dolstra, Bertus Otten, Teun Hoen, Hendrik Wardenier, Albert Koning, alsmede de ontvanger Aaldert Muis en de notulist Pieter Landman.

Dagvoorzitter: de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland de heer J.H. Bats.

1. Opening door de dagvoorzitter. Hij heet iedereen hartelijk welkom. De voorzitter
heeft dit keer een echte hamer meegenomen. Hij memoreert dat het zijn derde keer
is.
2. Appellijst Er zijn 27 stemgerechtigde ingelanden (inclusief 2 volmachten) aanwezig.
Bij het noemen van de namen van de ingelanden wordt iedere genoemde verzocht
zijn/haar naam te noemen. Dat gaat niet altijd van een leien dakje. Als getuigen
worden aangezocht: de heer Henry Doeven en mevrouw Gerda Jongschaap.
Zij zijn bereid getuigen te zijn en nemen aan de bestuurstafel plaats. De
voorzitter vraagt iedereen achter de tafel zich even voor te stellen.
3. Notulen van de vorige vergadering, die gehouden werd op 28-12-2017. De voorzitter
neemt de notulen van de vorige jaarvergadering door. Er zijn geen op- of
aanmerkingen. De ontvanger geeft nog een korte toelichting op de waterschapslasten,
die nogal hoger zijn dan begroot. Dat komt omdat het Kerspel ooit land heeft
aangekocht en dat is nu pas verwerkt in de waterschapslasten. De notulen worden
ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.
5. Rekening 2018 De voorzitter neemt de cijfers door, de getuigen controleren de
inkomsten en uitgaven aan de hand van de stukken, die worden overgelegd door de
ontvanger. De vergadering gaat met de rekening 2018 akkoord.
6. Subsidies 2019 De voorzitter neemt de lijst door van de voorgestelde subsidies:
2018 2019
3 muziekverenigingen 3.900 3.900
Plaatselijk Belang Kalenberg incl. AED 250 0 1
Plaatselijk Belang Paasloo incl. AED 250 250
Plaatselijk Belang Oldemarkt excl. AED 125 125
AED Oldemarkt 125 125
Plaatselijk Belang Ossenzijl incl. AED 0 250
Dorpshuis Kalenberg 3.500 3.500
Dorpshuis Ossenzijl 1.500 1.500 2
Toneelclub Ossenzijl 175 175
Looft den Heer Oldemarkt 300 300
2 zondagsscholen 500 500
EHBO Oldemarkt 150 150
CJV Paasloo jeugdwerk 200 200
Volkdansgroep Oldemarkt 175 175
Toneelver.Oldemarkt 175 175
Christelijk Jeugdwerk Oldemarkt De Marckers 200 0 1
Toneel vereniging Kalenberg 0 175
Peuterspeelgroep Paasloo 200 0 4
Meisjesver.Dorkas Ossenzijl 200 0 1
Sidekick Jeugdhonk Oldemarkt 200 0 1
R.K.Koor Cecilia Oldemarkt 300 300
Historische Vereniging IJsselham 750 750
Molenstichting 300 300
Groene Wensboot Ossenzijl 900 900
Jeugdopvang Ossenzijl 200 200
Jubal Muziekgroep Ossenzijl 150 150
Tienerjeugd 12 + Kalenberg 0 0 4
St. Vrijwillige Hulpdienst Oldemarkt 175 175
Huttendorp Oldemarkt 150 150
Ouderenbond 150 150
Trillend Riet Kalenberg 175 175
De Willebrordzangertjes 150 150
Peuterspeelgroep Ossenzijl 200 0 4
C JV ouderenwerk Paasloo 150 150
Partnerverlies Oldemarkt 150 0
DuwersGilde Oldemarkt 500 5
SKIP Kuinre 250 5
Pop in de Kop 300

Totaal 16.025 16.100

Toelichting:
Dorpshuis Ossenzijl heeft in januari 2016 een voorschot op de subsidie voor de komende
5 jaar ontvangen van € 7.500. De jaren 2016 tot en met 2020 zal de jaarlijks toe te kennen subsidie dan € 1.500 bedragen.
(1) Niet aangevraagd
(2) Zie toelichting
(3) Zondagschool Oldemarkt € 300 en – Ossenzijl € 200
(4) Opgeheven
(5) Voorlopig eenmalig

Afwijzingen:

Agrarisch Jongerencontact: zie memo voorzitter
De heer Jan Schaap vraagt om een toelichting (vooral voor de zaal):
– wat is het Duwersgilde: een groep vrijwilligers, die actief zijn in de Landerijen,
en die met geleende rolstoelen mensen uit wandelen nemen. De gelden zijn nodig om de
rolstoelen op te knappen, hesjes te kopen e.d.
– wat is de Skip in Kuinre: de punter in Kuinre moet aan een nieuwe beschoeiing
worden aangelegd en dat kost geld om die beschoeiing aan te leggen.
De heer Mulder uit Ossenzijl vraagt naar de afwijzing van het Agrarisch
Jongerencontact. De voorzitter meldt dat de aanvraag te vaag was om te honoreren.
Ook al omdat de aanvraag een bedrijfsmatige inhoud had.
Na vaststelling van dit agendapunt applaudisseert de vergadering.
7. Presentatie Historische Vereniging IJsselham. De heer Herman Snelder (secretaris)
neemt het woord. Hij legt het wapen van IJsselham uit. Via een diapresentatie legt
hij uit welke oerdieren in deze regio rondliepen in de oudheid. De vereniging is in
1992 opgericht, statutair vastgelegd in 1993. De vereniging verzorgt excursies,
vergaderingen, tentoonstellingen, enz. met als doel de belangstelling voor de
historie ook in bredere omgeving aan te wakkeren. De vereniging wil ook graag
jongeren interesseren, bijvoorbeeld door aanschaf van metaaldetectoren. De
vereniging heeft een groot aantal werkgroepen. Ook een redactie die vier keer per
jaar een blad uitgeeft: de Silerhammer. Lidmaatschap kost € 20,= per jaar. Het
gebouw is open van maandag van 19.00 – 21.00 en donderdag van 9.00 – 12.00 uur. De
vereniging heeft een website en een facebook pagina. 8. PAUZE. De ontvanger keert aan de ingelanden € 1,= per persoon presentiegeld uit.
9. Vergoeding Ontvanger De vergoeding van de ontvanger wordt verhoogd naar in totaal €
2.250,=. Er wordt geen bezwaar tegen gemaakt en daarmee is het voorstel aangenomen.
10. Begroting 2019 De voorzitter neemt de cijfers door. Er wordt uit de zaal nog even
geïnformeerd naar de waterschapslasten, die te laag begroot lijken. Zie voor het
antwoord hierboven onder punt 3 van de agenda. De vergadering en overigens ook de
getuigen gaan akkoord.
11. Benoeming van een gecommitteerde wegens het aftreden van de heer J.S. Dolstra
(herkiesbaar). Er zijn geen tegenkandidaten zodat hij bij acclamatie wordt
herkozen.
12. Rondvraag (voor ingelanden).
De heer Jan Schaap vraagt info over de website, die volgens hem niet (voldoende)
wordt bijgehouden en dan heeft zo’n website weinig nut. Maar omdat eigenlijk de
notulen bijvoorbeeld alleen voor ingelanden zijn bestemd, is er maar weinig info
op de website te vinden. Hij stelt voor de website op te heffen. Maar wellicht is
het nuttig om info over het Kerspel zelf te publiceren. Het bestuur gaat daarover
nog eens nadenken.
13. Sluiting. De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar komst en kondigt aan dat men
nog een consumptie tegoed heeft.

Topics: Uncategorized | No Comments »

Jaarvergadering 2019

Posted by jdolstra on december 4, 2019

879ste Jaarvergadering van ingelanden
van het Kerspel IJsselham

in de voormalige gemeente Oldemarkt

Op 28 december 2019 in het MFC Dalzicht aan de Frieseweg te Oldemarkt.

Aanvang der vergadering 10.00 uur

Inleveren volmachten tussen 9.30 uur en 10.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Appellijst
3. Notulen vergadering 28 december 2018
4. Ingekomen stukken
5. Rekening 2019
6. Subsidies 2020
7. Lezing historie sluis van Ossenzijl
8. Pauze
9. Begroting 2020
10. Benoeming van een gecommitteerde wegens het aftreden van de heer A.G. Koning (herkiesbaar)
11. Rondvraag (voor ingelanden)
12. Sluiting

De jaarrekening alsmede de begroting ligt vanaf 20 december 2019 ter inzage ten huize van de secretaris de heer E.H. Otten, De Hare 84 te Oldemarkt, bij gecommitteerde T. Hoen, Oudeweg 5 te Ossenzijl en de voorzitter de heer J.S. Dolstra, Kalenberg-Noord 40 te Kalenberg.

Attentie
Evenals voorgaande jaren dienen de vertegenwoordigers van de instellingen die subsidie ontvangen, tijdens de vergadering aanwezig te zijn, om te tekenen voor de aan hen toegekende subsidie.
Het gaat hier om de in 2018 aangevraagde subsidies die in 2019 werden uitgekeerd.

Topics: Uncategorized | No Comments »

Jaarvergadering 2018

Posted by jdolstra on november 30, 2018

878ste Jaarvergadering van ingelanden van het Kerspel IJsselham
in de voormalige gemeente Oldemarkt

Op 28 december 2018 in het MFC Dalzicht aan de Frieseweg te Oldemarkt.
Aanvang der vergadering 10.00 uur
Inleveren volmachten tussen 9.30 uur en 10.00 uur.
Agenda :
1. Opening
2. Appellijst
3. Notulen vergadering 28 december 2017
4. Ingekomen stukken
5. Rekening 2018
6. Subsidies 2019
7 Presentatie Historische Vereniging IJsselham
8. Pauze
9. Vergoeding Ontvanger
10. Begroting 2019
11. Benoeming van een gecommitteerde wegens het aftreden van de heer J.S. Dolstra (herkiesbaar)
12. Rondvraag (voor ingelanden)
13. Sluiting

De jaarrekening alsmede de begroting ligt vanaf 20 december 2018 ter inzage ten huize van de
secretaris de heer E.H.Otten,De Hare 84 te Oldemarkt, bij gecommitteerde T. Hoen, Oudeweg 5 te
Ossenzijl en de voorzitter de heer J.S.Dolstra, Kalenberg-Noord 40 te Kalenberg.

Attentie

Evenals voorgaande jaren dienen de vertegenwoordigers van de instellingen die subsidie ontvangen,
tijdens de vergadering aanwezig te zijn, om te tekenen voor de aan hen toegekende subsidie.
Het gaat hier om de in 2017 aangevraagde subsidies die in 2018 werden uitgekeerd.

Topics: Uncategorized | No Comments »

Reglement Kerspel Ijsselham.

Posted by jdolstra on december 13, 2017

Het reglement met kaart van het kerspel Ijsselham is verkrijgbaar
bij de secretaris Dhr.B.Otten De Hare 84 8375GH te Oldemarkt
of tijdens de jaarvergadering van het Kerspel.

Topics: Uncategorized | No Comments »

Jaarvergadering 2017

Posted by jdolstra on december 13, 2017

877ste Jaarvergadering van ingelanden
van het Kerspel IJsselham
in de voormalige gemeente Oldemarkt
Op 28 december 2017 in het MFC Dalzicht aan de Frieseweg te Oldemarkt.
Aanvang der vergadering 10.00 uur
Inleveren volmachten tussen 9.30 uur en 10.00 uur.
Agenda
1 .Opening
2. Appellijst
3. Notulen vergadering 28 december 2016
4. Ingekomen stukken
5. Rekening 2017
6. Subsidies 2018
7. Presentatie Trillend Riet
8. Pauze
9. Begroting 2018
10. Benoeming van een gecommitteerde wegens het
aftreden van de heer T. Hoen (herkiesbaar)
11. Rondvraag (voor ingelanden)
12. Sluiting
De jaarrekening alsmede de begroting ligt vanaf 18 december 2017 ter inzage ten huize van de secretaris de heer E.H.Otten,De Hare 84 te Oldemarkt, bij gecommitteerde T. Hoen, Oudeweg 5 te Ossenzijl, de heer J.S.Dolstra, Kalenberg-Noord 40 te Kalenberg.
Attentie
Evenals voorgaande jaren dienen de vertegenwoordigers van de instellingen die subsidie ontvangen, tijdens de vergadering aanwezig te zijn, om te tekenen voor de aan hen toegekende subsidie.
Het gaat hier om de in 2016 aangevraagde subsidies die in 2017 worden uitgekeerd.1

Topics: Uncategorized | No Comments »

Jaarvergadering kerspel 2016

Posted by jdolstra on december 20, 2016

876ste Jaarvergadering van ingelanden van het Kerspel IJsselham
in de voormalige gemeente Oldemarkt

Op 28 december 2016 in het MFC Dalzicht aan de Frieseweg te Oldemarkt. Aanvang der vergadering 10.00 uur

Inleveren volmachten tussen 9.30 uur en 10.00 uur.

Agenda
1 .Opening
2. Appellijst
3. Notulen vergadering 29 december 2015
4. Ingekomen stukken
5. Rekening 2016
6. Subsidies 2017
7. Toelichting bijdrage aan De Groene Wensboot [mw. M. ter Beke]
8. Pauze
9. Begroting 2017
10. Benoeming van een gecommitteerde wegens het aftreden van de heer H.J. Wardenier (herkiesbaar)
11. Rondvraag (voor ingelanden) 12. Sluiting

De jaarrekening alsmede de begroting ligt vanaf 14 december 2016 ter inzage ten huize van de secretaris de heer E.H.Otten,De Hare 84 te Oldemarkt, bij gecommitteerde T. Hoen, Oudeweg 5 te Ossenzijl, de heer J.S.Dolstra, Kalenberg-Noord 40 te Kalenberg.
Attentie
Evenals voorgaande jaren dienen de vertegenwoordigers van de instellingen die subsidie ontvangen, tijdens de vergadering aanwezig te zijn, om te tekenen voor de aan hen toegekende subsidie.
Het gaat hier om de in 2015 aangevraagde subsidies die in 2016 werden uitgekeerd.

Topics: Uncategorized | No Comments »

Notulen 2015

Posted by jdolstra on december 7, 2016

Notulen van de 875ste Jaarvergadering van ingelanden van het Kerspel IJsselham in de voormalige gemeente Oldemarkt, gehouden op 29 december 2015 in het MFC Dalzicht aan de Frieseweg te Oldemarkt, aanvang der vergadering 10.00 uur

1. Opening door mevrouw M. van der Tas, burgemeester van de gemeente Steenwijkerland, die als dagvoorzitter zal fungeren. De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom. Zij memoreert dat het een bijzondere vergadering is: de 875e! Jammer dat er niet iemand in historisch kostuum aanwezig is…. Zij meldt nog dat de heer Henk Haan als ontvanger zo’n 25 jaar actief is geweest. Op verzoek van de voorzitter stelt ieder van de Kerspelheren zich even aan de vergadering voor. Er is zelfs een website van het Kerspel, waarin gisteren stond: Morgen is de Kerspelvergadering. Actueler kan het toch niet.
2. Appellijst:
Als getuigen worden aangezocht: Mevrouw Vosjan en de heer Rosendal. Zij zijn bereid getuigen te zijn en nemen aan de bestuurstafel plaats.
Er zijn 33 stemgerechtigde ingelanden (incl. 4 volmachten) aanwezig.
3. Notulen 874e jaarvergadering 29 december 2014
De voorzitter neemt de notulen van de vorige jaarvergadering door. De voorzitter vraagt iedere vertegenwoordiger van de gesubsidieerde instellingen even te gaan staan, zodat een ieder weet wie wie is. Deze notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken: geen ingekomen stukken.
5. Rekening 2015
De voorzitter neemt de cijfers door, de getuigen
controleren aan de hand van de stukken die worden
overgelegd door de heer Aaldert Muis, de inkomsten en
de uitgaven. Zij willen in de pauze een en ander beter in
zich opnemen.
6. Subsidies 2016
De voorzitter neemt de lijst door van de voorgestelde subsidies:
2015 2016

2 muziekverenigingen 3.900 2.600
Pl.Belang Kalenberg 250 250
Pl.Belang Paasloo 250 250
Pl.Belang Oldemarkt 250 250
Pl.Belang Ossenzijl 250 0
Dorpshuis Kalenberg 3.500 3.500
Dorpshuis Ossenzijl 3.000 1.500
Antiquum Forum 150 150
Toneelclub Ossenzijl 125 175
Looft den Heer Oldemarkt 300 300
2 zondagscholen 500 500
EHBO Oldemarkt 150 150
CJV Paasloo 150 200
Volkdansgroep Oldemarkt 125 175
Toneelver.Oldemarkt 125 175
Clubwerk Oldemarkt Markers 150 200
Toneel vereniging Kalenberg 125 175
Peuterspeelgroep Paasloo 150 200
Meisjesver.Dorkas Ossenzijl 150 200
Jeugdhonk Oldemarkt 150 200
R.K.Koor Cecilia 300 300
Hist.ver.IJsselham 500 750
Molenstichting 300 300
Groene wensboot Ossenzijl 900 900
Jeugdopvang Ossenzijl 150 200
Jubal muziek Ossenzijl 150 150
Tienerjeugd 12 + Kalenberg 150 200
St vrijwillige hulpdienst Oldemarkt 125 175
Huttendorp Oldemarkt 100 150
Ouderenbond 150 150
Trillend Riet Kalenberg 125 0
De Willebrodzangertjes 150 150
Peuterspeelgroep Ossenzijl 150 200
C JV ouderenwerk Paasloo 150 150
17.150 14.925
Stichting Dorpshuis Ossenzijl aanschaf inventaris jan. 2016 7.500
Totaal 22.425

Toelichting:
Dorpshuis Ossenzijl: In overleg met het bestuur van het dorpshuis stellen de Kerspelheren voor om het Dorpshuis Ossenzijl in januari 2016 een voorschot op de subsidie voor de komende 5 jaar te verstrekken van € 7.500,=. De jaren 2016 t/m 2020 zal de jaarlijks toe te kennen subsidie dan de helft bedragen, zijnde voor 2016 € 1.500,=.
Historische vereniging IJsselham: Voorstel om de subsidie van 2016 met 50% te verhogen tot € 750,=.

Afwijzen:
Aanvraag St.Keurmerk Kalenberger riet. Reden: een commercieel gebeuren
Aanvraag Popkoor. Reden: het zijn nog plannen en er zijn geen activiteiten
Aanvraag St. de reiziger. Reden: is meer een chr. Boekhandel, niet subsidiabel.
Aanvraag The Passion. Reden: meer religieus gebeuren, niet subsidiabel.
Aanvraag De Landerijen. Reden: Te breed. Ouderenbond NBVON krijgt al subsidie.
Ingeland dhr. Jan Schaap vraagt inzake opnieuw afwijzing De Landerijen. Wanneer komt een aanvraag in aanmerking voor subsidie? Wat zijn de criteria? Is het mogelijk deze bijvoorbeeld op de website zodanig duidelijk te omschrijven dat hierover geen misverstanden ontstaan? Overigens ontstaat door het voldoen aan de criteria geen recht. De Kerspelheren beslissen, na goedkeuring vergadering. Volgens gecommitteerde Bertus Otten is een en ander soms niet helemaal duidelijk. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld een afsplitsing van een organisatie. Los daarvan, de statuten zouden bijvoorbeeld op de website gezet kunnen worden.
Aangezien er geen verdere op- of aanmerkingen zijn vanuit de vergadering, worden de voorstellen voor subsidies goedgekeurd.

7. Toelichting besteding bijdrage Molenstichting: Marcel van der Vegt geeft als bestuurslid van de Molenstichting een (visuele) toelichting. Doelstelling van de Molenstichting: het herbouwen van molens in de voormalige gemeente IJsselham. Zo is de tonmolen bij het Binnenhof in Paasloo herbouwd. Dhr. Berend Knol heeft destijds deze tonmolen ontworpen, omdat er in het landschap ter plaatse geen gewone molen mogelijk is, vanwege de bomen in de directe omgeving. De heer Marcel van der Vegt heeft een model van de tonmolen meegebracht en laat deze aan de vergadering zien.
In 1951 is Martiens molentje bij het Mallegat afgebroken. In 1944 buiten gebruik gesteld. De herbouw hiervan is een groot project, waarbij nogal wat komt kijken.

8. Pauze

Tijdens de pauze betaalt de nieuwe Ontvanger, de heer Aaldert Muis, aan de ingelanden het presentiegeld uit van één euro per persoon. Bovendien geeft hij toelichting aan de getuigen, zodat die meer inzicht krijgen in de cijfers, die in de financiële stukken vermeld zijn. Zij verklaren alsnog de cijfers goed te keuren. De vergadering gaat eveneens akkoord.

9. Begroting 2016. Vraag van dhr. Dirk Wouters: de post onvoorzien van € 33.540,85 is wel erg hoog. De heer Muis antwoordt, dat dat komt omdat deze post onvoorzien is. De heer Henk Haan licht toe, dat het gaat om het saldo voor zover het niet naar de kapitaaldienst gaat. Maar het behoort gewoon tot het vermogen van het Kerspel. Het is niet bestemd voor bepaalde uitgaven. Na herstel van een tweetal typefoutjes keurt de vergadering de begroting goed.
10. Benoeming van een gecommitteerde wegens het aftreden van de heer E.H. (Bertus) Otten (herkiesbaar). Er zijn geen tegenkandidaten, zodat de heer Otten bij acclamatie wordt herbenoemd.
11. Rondvraag (voor ingelanden).
Dhr. Popke Schaap, inzake de website. Hij zou graag zien dat de statuten daarin opgenomen worden. Ook een kaartje van het Kerspelgebied zou mooi zijn. En de historie van het Kerspel vermelden, voor zover bekend.
Mw Betty Goedhart: feliciteert Bertus Otten met herbenoeming. Statutair kunnen ook vrouwen in het bestuur benoemd worden. Zij roept het bestuur op om in de toekomst ook vrouwen in het bestuur te benoemen. Dhr. Otten antwoordt dat het Kerspel op de goede weg is, nu er sinds 2002 ook vrouwen als getuigen zijn aangetrokken….
12. De dagvoorzitter neemt met grote complimenten afscheid van dhr. Henk Haan, die in de afgelopen 25 jaar de functie van ontvanger heeft vervuld. In de afgelopen 100 jaar zijn er slechts 3 ontvangers geweest… De dagvoorzitter overhandigt dhr. Haan een attentie als blijk van waardering, benadrukt met een zoen. Dhr. Haan reageert met een speech, memoreert dat er sinds zijn aantreden alle Kerspelheren een keer vervangen zijn, zodat er nog hoop is in de komende 25 jaar voor een vrouwelijke Kerspelheer.
13. Sluiting door de voorzitter, die ook haar voorganger mevrouw Riet Vosjan dankt voor haar aanwezigheid, en zij wenst een ieder een goed 2016.

Samenstelling Kerspelheren na vandaag:
Jaap Dolstra, voorzitter
Bertus Otten, secretaris
Albert Koning, gecommitteerde
Theun Hoen, gecommitteerde
Hendrik Jan Wardenier, gecommitteerde

Aaldert Muis, ontvanger
Pieter Landman, notulist

Topics: Uncategorized | No Comments »

Next Entries »